logo partymat
Klik hier voor een PDF bestand

Partymat

Dentergemstraat 96

8780 oostrozebeke

Tel 056/29 42 17

Gsm 0496/05 23 37

BTW BE 0823.120.620

E-Mail: partymat@telenet.be

 

 

 

Huurvoorwaarden voor tenten

 

Plaatsen en afbreken:

- Hou eerst en vooral rekening bij het bestellen van een tent dat er genoeg ruimte is om de tent te kunnen zetten. Er moet dus minimum 1 meter vrij zijn aan alle kanten.

- De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Partymat mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij partymat voor eventuele aanspraken van derden.

- De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van de opbouw aan te wijzen of op de grond af te tekenen. Indien hierbij door de huurder of zijn afgevaardigde vergissingen worden begaan, zal, eenmaal de opbouw aangevat, het werk verder afgewerkt worden en de huurder zal hiertegen geen enkel verhaal meer kunnen inbrengen.

- De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal op het terrein is aangevoerd en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal terug wordt afgevoerd. De huurder verleent aan de verhuurder vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen. Bovendien waarborgt de huurder dat de vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur van de verhuring verleend zijn. Alle gebeurlijke huur- en of andere lasten, zijn voor de rekening van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder.

- Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten om een vlotte afbraak te verzekeren.

- Elk oponthoud bij levering of afhaling wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. Bv. Ontruimen van garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken.

- De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kunnen optreden. De huurder dient daarmee rekening te houden.

 

Zelf plaatsen en afbreken:

 

- Indien u zelf de tent wenst op te zetten dient u deze goed te verankeren met bijgeleverde  koorden en/of spanbanden.

- De nokverbindingen dienen allemaal bevestigt te worden zodat er geen kans bestaat dat er water op het dak blijft staan.

- De waarborg zal pas terug betaald worden als we de tent hebben gecontroleerd.

- De tent dient droog en goed opgeplooid aan ons terug bezorgd te worden

 

Onderhoud tijdens de huurperiode:

 

- Bij opkomend onweer zal de huurder de tent afsluiten aan de windzijde of de tent helemaal niet afsluiten. De huurder zal alle acties ondernemen om de schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven de 70 km/uur of storm dient de tent te worden afgebroken om de schade te voorkomen.

- Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden.

- De huurder dient bij sneeuwval de tent nagenoeg sneeuwvrij te houden. De huurder zal alle acties ondernemen om de schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder.

- Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.

- Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.

- Er mag geen plakband /tape op de zeilen geplakt worden

- partymat is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.

 

Verzekering:

 

- De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.

- Gelieve wel te noteren dat de huurder een brandverzekering dient te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

- De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde.

- De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf.

 

Diversen:

 

- Alle andere schade dan brand- of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door huurder. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde goederen geeft de huurder geen enkel recht op terugbetaling of prijsvermindering.

- U ontvangt een propere tent en wensen die dan ook zo terug in ontvangst te mogen nemen.

  Indien we vaststellen dat die te vuil zijn door bv. morsen van drank of eten op de zeilen zullen er extra kosten aangerekend worden om die te reinigen.

bij annulatie de laatste week voor levering dient 25% van het bedrag betaald te worden

 Bij annulatie een paar dagen voor levering dient 50% van het bedrag betaald te worden

 

- De huurder verklaart onderhavig contract gelezen te hebben en getekend voor goedkeuring en akkoord.

- Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn, elke partij hierbij erkennend er één te hebben ontvangen.

- TEL.056/29 42 17

-GSM didier : 0497/17 52 28

-GSM Heidi : 0496/ 05 23 37

 

Verhuurder                                                                                               Huurder